Metsäpirtti info

SÄÄNNÖT METSÄPIRTIN VUOKRAAMISESTA JA KÄYTTÄMISESTÄ

Tässä säännössä tarkoitetaan Tuusulan kunnan leirikeskus Metsäpirttiä, sen kiinteistöjä sekä lähiympäristöä. Leirikeskusta hallinnoi nuorisopalvelut. Säännöt eivät rajoita asianomaisia viranomaisia näiden suorittaessa alueen valvontaa, hoitotoimia tai muita virkatehtävien hoitoon liittyviä toimia alueella. Tuusulan kunta ei vastaa alueella tapahtuvista mahdollisista tavaroiden katoamisista tai vahingoittu-misista, eikä alueella tapahtuvista onnettomuuksista.

Yleiset vuokrausehdot

Vuokraaja sitoutuu noudattamaan käyttämiensä tilojen sääntöjä ja Metsäpirtin koneista, laitteista ja siivouksesta annettuja ohjeita sekä vastaamaan kiinteistölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä huolehtii, että Metsäpirtin tilat ja piha-alueet jäävät asianmukaiseen kuntoon seuraavaa käyttäjää varten. Elintarvikkeiden käsittelyssä on noudatettava Metsäpirtin omavalvon-tasuunnitelmaa sekä kunnan jätehuollosta antamia määräyksiä. Ryhmän vastuuhenkilö on perehtynyt Metsäpirtin palo- ja pelastussuunnitelmaan ja ryhmällä on valmiudet tarvittaessa ryhtyä suunnitelman mukaisiin toimiin.

Kiinteistöön ja toimintaan liittyvistä asioista vastaa ensisijaisesti Metsäpirtin henkilökunta puh. 040 314 2218 tai virka-ajan ulkopuolella tilakeskuksen kiinteistöpäivystys puh. 040 314 2261.

 • Metsäpirttiä voivat vuokrata käyttöönsä seurat, järjestöt, yhdistykset, yksityiset henkilöt tai yritykset. Metsäpirtti voidaan luovuttaa vain sellaisen ryhmän käyttöön, jonka vastuuhenkilö on vähintään 21-vuotias.
 • Käyttövuoroja haetaan seuraavalle vuodelle 1. - 30.11. välisenä aikana verkkolomakkeella osoitteesta www.metsapirtti.fi. Useamman vuoden päähän ulottuvia varauksia ei Metsäpirtille voi tehdä.
 • Päätökset käyttövuoroista tehdään viranhaltijapäätöksenä, jonka tekee nuorisotyön päällikkö. Hakemusten pohjalta tehtävän valmistelun tekevät yhteistyössä Metsäpirtin vastuuohjaaja sekä toimialasihteeri. Käyttövuoropäätöksen jälkeen jäljelle jääneitä vuoroja voi hakea kuluvan vuoden aikana verkkolomakkeella.
 • Hinnoittelussa noudatetaan nuorisolautakunnan kulloinkin vahvistamia käyttömaksuja.
 • Hakemukseen on merkittävä varauksen yhteydessä tilaisuuden luonne. Laskutettavan henkilön/yhteisön ja tilaisuuden luonteen on oltava yhtenevät. Laskutushinta määritellään tilaisuuden luonteen ja laskutettavan henkilön/yhteisön perusteella. Esimerkiksi jos Metsäpirtti varataan järjestön, kunnan tai yhdistyksen käyttöön, tulee toiminnan olla luonteeltaan myös varauksen mukaista. Yksityistilaisuuksia ei voi järjestää varaamalla Metsäpirttiä yhdistyksen tai jonkin kunnan työntekijän nimellä.
 • Käyttömaksut peritään laskuttamalla käytön jälkeen. Laskutustiedoissa on pakollisena yksityishenkilöiltä henkilötunnus. Yritykseltä tai seuralta Y-tunnus.

Kunnan omasta lapsille ja nuorille tai muulle kuntalaisista koostuvalle asiakasryhmälle suunnatusta toiminnasta ei laskuteta kunnan sisäisesti. Käyttövuorojen jaossa etusijalla pidetään erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja ryhmiä. Käyttäjäryhmien ensisijaisuusperusteen lisäksi käyttövuorojen jako perustuu tasapuolisuuteen, joten yksittäisten ryhmien käyttövuorojen määrää rajoitetaan haetusta tarvittaessa.

Yksityisten perhe- tai hoivakotien tai muiden vastaavien laitosten kuntalaisille suunnatun toiminnan osalta päätöksentekijä voi käyttää harkintaa maksun määrittämisessä. Tuusulalaisten ostopalvelu- ja yksityisten päiväkotien lapsille suunnattu päiväaikaan tapahtuva toiminta rinnastetaan kunnan toimintaan. Ulkopaikkakuntalaisia päiväkoteja ja kouluja laskutetaan ulkopaikkakuntalaisen oppilaitoksen hinnalla.

Kunnan työyksiköiden tyky- toiminnasta ei laskuteta sisäisesti. Lasten, nuorten ja kuntalaisten ryhmien toiminta on kuitenkin ensisijaista henkilöstön tyky- toimintaan verrattuna. Muusta kunnan henkilöstön varaamasta yksityistilaisuuksiin rinnastettavasta käytöstä laskutetaan yksityishenkilöiden taksan mukaisesti tilan varannutta henkilöä.

Jos Metsäpirtin varaa käyttöönsä koko Keski-Uudellamaalla toimiva yhdistys, jossa on mukana tuusulalaisia, laskutus tapahtuu tuusulalaisten yhdistysten taksan mukaan. Etusijalla varauksessa ovat aina lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät yhdistykset.

Yhdistysten piirijärjestöjen varaamissa tilauksissa, joissa on mukana myös tuusulalaisia toimijoita, laskutetaan tuusulalaisten yhdistysten taksan mukaan. Jos mukana ei ole tuusulalaisia toimijoita, laskutus tapahtuu muiden yhteisöjen taksan mukaan.

Viranhaltija voi perustellusta syystä päättää hinnan kohtuullistamisesta päätösluettelossaan.

Metsäpirtin käyttäjien on jätettävä tila vuokrauksen jälkeen siistiin kuntoon. Jos Tuusulan kunta joutuu jonkun vuokraajan jäljiltä käyttämään Metsäpirtillä ulkopuolista siivousta, tästä laskutetaan tilan vuokraajaa.

Metsäpirtin vuokraajan huolimattomuudesta tai muusta huolimattomuuteen rinnastettavasta syystä aiheutuneet turhat hälytykset laskutetaan jälkikäteen tilan vuokraajalta.

Peruuttamatta jätetyistä varauksista peritään täysi korvaus. Maksuttoman peruutuksen voi tehdä viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkamista. 

Varauksen tehnyt tai ryhmän vastuuhenkilö täyttää matkustusilmoituslomakkeen ja kuittaa sovitun määrän avaimia

Keittiössä toimivilta edellytetään hygieniaosaamista ja keittiön avaimet voidaan luovuttaa vain pätevyytensä (hygieniapassi) osoittaneelle vastuuhenkilölle.

Rikkoutuneista tai hävinneistä kalusteista/tavaroista peritään niiden käypä arvo.

Metsäpirtin käyttäjäryhmät [ensisijaisuus]

1. Tuusulan kunnan nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden, koulujen ja päiväkotien oma käyttö. Etusijalla on lasten ja nuorten toiminta.
2. Tuusulalaiset seurat ja yhdistykset.  Etusijalla on lasten ja nuorten toiminta.
3. Ulkopaikkakuntalaiset koulut, oppilaitokset ja järjestöt. Etusijalla on lasten ja nuorten toiminta.
4. Yksityistilaisuudet, häät, merkkipäivät, tms.
5. Yrityskäyttö


Toiminnan rajoitukset

Alueella ei saa harjoittaa luontoa tai muuta ympäristöä muuttavaa tai häiritsevää toimintaa. Kiellettyä on siten:

 • Luonnon roskaaminen ja saastuttaminen
 • Sellainen liikkumistapa, kulkuväline tai toiminta, joka vaarantaa toiminnan toteutumisen tai aiheuttaa haittaa tai häiriötä luonnolle, muille käyttäjille tai lähinaapureille.
 • Koirien, kissojen ja muiden kotieläinten päästäminen vapaaksi alueelle, eläinten tulee olla kytkettynä. Eläimiä ei saa päästää sisätiloihin eikä ranta-alueelle. Eläinten jätökset tulee korjata ulkoalueiden roska-astioihin.
 • Avotulen teko on sallittu ainoastaan siihen osoitetuilla, huolletuilla tulentekopaikoilla. Tulentekoon saa käyttää säästeliäästi tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta.
 • Sisätiloissa ja piha-alueella on tupakointi kielletty. Tupakansavu ei saa missään tilanteissa kulkeutua sisätiloihin
 • Alueella olevien seikkailuharjoitteiden (paintball-rata, kiipeilyharjoitteet, tms.) käyttö ilman Metsäpirtin henkilökunnan ohjausta on ehdottomasti kielletty. Tämä rajoitus on lisäksi osoitettu kieltotauluin.
 • Ranta-alue, pelikenttä ja Metsäpirtin piha-alueet ovat vain varauksen tehneiden käytössä. 


Tuusulan Nuorisolautakunta 9.12.2011
Alkoholijuomat
Alkoholijuomia saa tarjota talossa kohtuudella. Poislukien Julkiset- tai alle 18-vuotiaille suunnatut tilaisuudet. Alkoholin käytöstä ei saa jäädä merkkejä. Kaikki pullot, tölkit ja muut anniskeluvälineet on kerättävä huolellisesti pois

Alkusammutusvälineet
Vaahtosammuttimet ovat merkityillä paikoillaan, keittiössä hiilidioksidisammutin, paloposti päärakennuksen käytävällä. Sammutuspeitteet keittiössä.

Astiat
Voit käyttää Metsäpirtin astioita. Edellytämme, että kaikki Metsäpirtin astiat, tarjoilu- ja työvälineet ovat käytön jälkeen tiskattuina kaapeissa omilla paikoillaan.

Avaimet ja hälytinlaitteet
Avainten noutamisesta ja määrästä sovitaan henkilökunnan kanssa. Avaimet tulee noutaa ennen käyttövuoron alkua. Henkilökunta antaa käyttöopastuksen hälytyslaitteisiin sekä sähkölukituksen toimintaan.  

Av-laitteet
Mikäli tarvitset apua laitteiden käytössä, tai esim. videotykkiin sopivia johtoja tai kaukosäädintä, ota yhteyttä henkilökuntaan!

Ensiapu
Ensiapukaappi on päärakennuksen pääoven viereisessä huoneessa. Samassa tilassa on sydäniskuri. Tuusulan päivystävän lääkärin palvelut ovat Hyvinkään sairaalassa, p. 116 117 

Esittelyt 
Esittely ajankohdista voidaan sopia henkilökunnan kanssa. Sovi esittelystä sähköpostitse tai soittamalla numeroon 040 314 2218. Jätä tarvittaessa soittopyyntö vastaajaan

Kadonneet tavarat
Metsäpirtille unohtuneita tai kadonneita tavaroita voi kysellä henkilökunnalta

Katuvalot
Katuvalot ja ulkovalot on hämäräkytkimellä.

Keittiö, Elintarvikkeet, Ruokailu
Keittiössä työskenteleviltä edellytetään hygieniaosaamista ja perehtymistä Metsäpirtin omavalvontasuunnitelmaan, joka löytyy keittiön kaapista. Pääsääntönä on, että keittiössä oleskelee vain elintarvikkeiden käsittelyyn ja ruoan valmistukseen liittyvä henkilökunta.
Keittiössä on erilliset avaimet, ryhmän keittiötoiminnasta vastaavan henkilön tulee olla yhteydessä Metsäpirttiin ennen käyttövuoron alkua.

Kynttilät
Kynttilöitä voi polttaa palamattomalla alustalla.

Lamput
Palaneen lampun voi vaihtaa itse. Lamppuja löytyy päärakennuksen sähkökaapista.

Majoitus
Päärakennuksessa on majoitussiipi, jossa on 10 4-hengen huonetta. Huoneissa on kaksi runkopatjaa ja kerrossänky sekä pöytä ja tuoleja. Vuoteissa on patjat, petauspatjat, peitto, tyyny, päiväpeite sekä hygieniasuojat.

PALOVAROITTIMET
Huomioi että Metsäpirtissä on savuhälyttimet ja automaattinen sammutus- ja paloilmoitinlaitteisto. Hälytykset menevät suoraan aluehälytyskeskukseen.

Aiheettomista tai huolimattomuudella aiheutetuista hälytyksistä pelastuslaitos voi lain(379/2011) 96§ mukaan periä maksun, joka on vuonna 2012 880€

Pelastussuunnitelma
Metsäpirtillä on palo- ja pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma. Edellytämme, että ryhmällä on valmiudet ryhtyä palo- ja pelastustilanteessa suunnitelman mukaisiin toimiin. 

Pesukone
Metsäpirtissä on pyykinpesukone ja kuivausrumpu. Sovi niiden käyttämisestä henkilökunnan kanssa.

Polttopuut
Polttopuita on halkoliiterissä rannassa sekä vanhan ruokailukatoksen seinustalla, lähellä pihan nuotiopaikkaa. Halkoliiterissä on kirves. Tulentekoon saa käyttää säästeliäästi tarkoitukseen varattua, paikalle tuotua puuta.

Pysäköinti
Pysäköinti vain merkityillä P-alueilla. Metsäpirtin piha-alueet eivät ole pysäköintialueita. Jätteidenkäsittelylle, henkilökunnan huoltotöille ja mahdolliselle pelastusviranomaisen toiminnalle pitää taata esteetön kulku alueella.

Pöytäliinat
Metsäpirtin valkoiset pöytäliinat ovat päärakennuksen tarvikevarastossa. Käytetyt pöytäliinat voit jättää varastoon likapyykkeihin.

Sauna
Saunan lämmityksestä huolehtii asiakas itse. Saunalla on siihen ohjeet. SAUNA ON SÄHKÖSAUNA.

Siivous
Metsäpirtin siivouksesta vastaa Lassila & Tikanoja (2020-) Asiakas siivoaa omat jälkensä lähtiessään ja huolehtii siitä, että tila jää asianmukaiseen kuntoon mahdollista seuraavaa käyttäjää varten. Siivousohjeet  päärakennuksen siivouskaapissa. Mikäli vuokraaja valmistaa ruokaa tai yöpyy Metsäpirtillä on annettuja ohjeita syytä noudattaa täsmällisesti. Lyhyemmässä, muutaman tunnin kestävässä tilojen käytössä riittää kevyt siistiminen. Siivousvälineet ja pesuaineet ovat päärakennuksen siivouskeskuksessa.

Ylimääräisestä siivouksesta veloitetaan 50€/h.

Tupakointi
Tupakointi on kielletty Metsäpirtin piha-alueella. Tupakansavu ei saa missään tilanteissa kulkeutua sisätiloihin.

Ongelmatilanteet
Kiinteistöön ja toimintaan liittyvistä asioista vastaa ensisijaisesti Metsäpirtin henkilökunta 040-314 2218 tai virka-ajan ulkopuolella tilakeskuksen kiinteistöpäivystys. Puh. 09 8718 2261 / 040 314 2261.

Uiminen
Rusutjärven uimakuntoisuudesta tiedottaa Tuusulan ympäristökeskus Puh. 09 8718 2257 http://web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/

Ulkotulet
Ulkotulia ja roihuja tms. voi polttaa turvalliseksi katsomallaan paikalla. Käytetyt tulet ja roihut tulee kerätä pois.

Veneet ja kanootit
Metsäpirtillä on asiakkaiden käytettävissä vene, polkuvene ja kanootteja. Pelastusliivit löytyvät saunalta.

Vesi ja viemäröinti
Metsäpirtissä on kunnallistekniikka.

Vuodevaatteet
Metsäpirtissä majoitushuoneissa on yhteensä 10 4-hengen huonetta. Yhdessä huoneessa on yksi kerrossänky ja 2 runkopatjaa. Sängyissa on talon puolesta patja, petauspatja, lakana, tyyny ja päiväpeite.  Edellytämme, että käytön jälkeen ne ovat siististi niputettuina sänkyjen päällä. Vuoteissa on hygieniasuojat, eikä niitä saa siirtää pois.

Metsäpirtin liinavaatteiden käytöstä peritään 5€ liinavaatemaksu. Hinta sisältää yhden lakanan, tyynyliinan ja pussilakanan. Varaa liinavaatteet majoitusvarauksen yhteydessä -> oheisvarattavat kohdasta. Liinavaatteet palautetaan liinavaatekärryihin. Omia liinavaatteita saa käyttää jolloin maksua ei peritä. Makuupussia ei saa käyttää sängyissä! Sängyissä käytettäviä vuodevaatteita ei saa siirtää sängyistä pois, eikä käyttää esim. pihalla. Vuodevaatteet ovat palosuojattuja materiaaleja ja esim. yhden päiväpeitteen hinta on n. 80€

Vuokranmaksu
Vuokra laskutetaan jälkeenpäin asiakkaan antamaan osoitteeseen.
HUOMIOI !! Laskutustietoihin tarvitaan osoitteen lisäksi yksityishenkilöiltä  henkilötunnus. Yritykseltä tai seuralta Y-tunnus.

WC-paperit / käsipyyhkeet
WC-paperit ja käsipyyhkeet ovat talon puolesta. Papereita on päärakennuksen tarvikevarastossa.

WLAN
Langaton internet-yhteys päärakennuksessa.